A. Dvořák: Stabat Mater

Matthäuskirche Stuttgart Erwin-Schoettle-Platz, Möhringer Str. 52, Stuttgart

Program: Antonín Dvořák: Stabat Mater Featuring: Stuttgarter Oratorienchor Stuttgarter Concertino Miriam Burkhardt (Soprano) Lena Sutor-Wernich (Alto) Philipp Nicklaus (Tenor) Arthur Cangucu (Bass) Enrico Trummer (Music Director)